Ngụy tạo chứng cứ dựng hồ sơ di tích quốc gia

Ngụy tạo chứng cứ dựng hồ sơ di tích quốc gia

Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần

Bài viết số 17 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA.Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần

Bài viết số 17 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA.Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần

 •   15/09/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 427
 •   Phản hồi: 0
Bài viết số 17 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA. Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần.PHẦN III: ĐƠN TỐ CÁO LẦN THỨ 2 VỤ NGỤY TẠO CHỨNG CỨ LỊCH SỬ ĐỂ XÂY DỰNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA.Ngày 06/5/2019, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Thông báo số 1481/TB- SVHTTDL thông báo kết quả giải quyết Đơn tố cáo của các chi họ Nguyễn- Gia Miêu đồng tố cáo ông Phạm Văn Tuấn- Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thanh Hóa, nguyên cán bộ Bảo tàng Thanh Hóa đã ngụy tạo nhiều chứng cứ lịch sử để đưa nhà thờ chi họ Nguyễn Hữu làng Gia Miêu, xã Hà Long trở thành di tích cấp quốc gia, làm sai lệch nơi thờ tự, sai lệch thế thứ anh em của Tổ tiên. Không đồng ý và phản bác các nội dung trong Thông báo, chúng tôi khảng định: Đơn tố cáo của dòng họ chúng tôi đối với ông Phạm Văn Tuấn lần thứ Nhất là có căn cứ nhưng không được giải quyết đúng đắn.Căn cứ vào:
Bài viết số 16 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần.

Bài viết số 16 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần.

 •   12/09/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 354
 •   Phản hồi: 0
Bài viết số 16 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần.PHẦN III: ĐƠN TỐ CÁO LẦN THỨ 2 VỤ NGỤY TẠO CHỨNG CỨ LỊCH SỬ ĐỂ XÂY DỰNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA.Ngày 06/5/2019, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Thông báo số 1481/TB- SVHTTDL thông báo kết quả giải quyết Đơn tố cáo của các chi họ Nguyễn- Gia Miêu đồng tố cáo ông Phạm Văn Tuấn- Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thanh Hóa, nguyên cán bộ Bảo tàng Thanh Hóa đã ngụy tạo nhiều chứng cứ lịch sử để đưa nhà thờ chi họ Nguyễn Hữu làng Gia Miêu, xã Hà Long trở thành di tích cấp quốc gia, làm sai lệch nơi thờ tự, sai lệch thế thứ anh em của Tổ tiên. Không đồng ý và phản bác các nội dung trong Thông báo, chúng tôi khảng định: Đơn tố cáo của dòng họ chúng tôi đối với ông Phạm Văn Tuấn lần thứ Nhất là có căn cứ nhưng không được giải quyết đúng đắn.Căn cứ vào:
Bài viết số 15 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần.

Bài viết số 15 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần.

 •   08/09/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0
Bài viết số 15 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần.PHẦN III: ĐƠN TỐ CÁO LẦN THỨ 2VỤ NGỤY TẠO CHỨNG CỨ LỊCH SỬ ĐỂ XÂY DỰNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA.Ngày 06/5/2019, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Thông báo số 1481/TB- SVHTTDL thông báo kết quả giải quyết Đơn tố cáo của các chi họ Nguyễn- Gia Miêu đồng tố cáo ông Phạm Văn Tuấn- Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thanh Hóa, nguyên cán bộ Bảo tàng Thanh Hóa đã ngụy tạo nhiều chứng cứ lịch sử để đưa nhà thờ chi họ Nguyễn Hữu làng Gia Miêu, xã Hà Long trở thành di tích cấp quốc gia, làm sai lệch nơi thờ tự, sai lệch thế thứ anh em của Tổ tiên. Không đồng ý và phản bác các nội dung trong Thông báo, chúng tôi khảng định: Đơn tố cáo của dòng họ chúng tôi đối với ông Phạm Văn Tuấn lần thứ Nhất là có căn cứ nhưng không được giải quyết đúng đắn.Căn cứ vào:
Bài viết số 14 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần.

Bài viết số 14 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần.

 •   04/09/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 224
 •   Phản hồi: 0
Bài viết số 14 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần.PHẦN III: ĐƠN TỐ CÁO LẦN THỨ 2VỤ NGỤY TẠO CHỨNG CỨ LỊCH SỬ ĐỂ XÂY DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA.Ngày 06/5/2019, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Thông báo số 1481/TB- SVHTTDL thông báo kết quả giải quyết Đơn tố cáo của các chi họ Nguyễn- Gia Miêu đồng tố cáo ông Phạm Văn Tuấn- Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thanh Hóa, nguyên cán bộ Bảo tàng Thanh Hóa đã ngụy tạo nhiều chứng cứ lịch sử để đưa nhà thờ chi họ Nguyễn Hữu làng Gia Miêu, xã Hà Long trở thành di tích cấp quốc gia, làm sai lệch nơi thờ tự, sai lệch thế thứ anh em của Tổ tiên. Không đồng ý và phản bác các nội dung trong Thông báo, chúng tôi khảng định: Đơn tố cáo của dòng họ chúng tôi đối với ông Phạm Văn Tuấn lần thứ Nhất là có căn cứ nhưng không được giải quyết đúng đắn.Căn cứ vào:
Bài viết số 13 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần

Bài viết số 13 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần

 •   29/08/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
Bài viết số 13 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuầnPHẦN III: ĐƠN TỐ CÁO LẦN THỨ 2VỤ NGỤY TẠO CHỨNG CỨ LỊCH SỬ ĐỂ XÂY DỰNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA.Ngày 06/5/2019, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Thông báo số 1481/TB- SVHTTDL thông báo kết quả giải quyết Đơn tố cáo của các chi họ Nguyễn- Gia Miêu đồng tố cáo ông Phạm Văn Tuấn- Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thanh Hóa, nguyên cán bộ Bảo tàng Thanh Hóa đã ngụy tạo nhiều chứng cứ lịch sử để đưa nhà thờ chi họ Nguyễn Hữu làng Gia Miêu, xã Hà Long trở thành di tích cấp quốc gia, làm sai lệch nơi thờ tự, sai lệch thế thứ anh em của Tổ tiên. Không đồng ý và phản bác các nội dung trong Thông báo, chúng tôi khảng định: Đơn tố cáo của dòng họ chúng tôi đối với ông Phạm Văn Tuấn lần thứ Nhất là có căn cứ nhưng không được giải quyết đúng đắn.Căn cứ vào:
Bài viết số 12 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần

Bài viết số 12 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần

 •   25/07/2020 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Bài viết số 12 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuầnPHẦN III: ĐƠN TỐ CÁO LẦN THỨ 2VỤ NGỤY TẠO CHỨNG CỨ LỊCH SỬ ĐỂ XÂY DỰNG DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA.Ngày 06/5/2019, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Thông báo số 1481/TB- SVHTTDL thông báo kết quả giải quyết Đơn tố cáo của các chi họ Nguyễn- Gia Miêu đồng tố cáo ông Phạm Văn Tuấn- Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thanh Hóa, nguyên cán bộ Bảo tàng Thanh Hóa đã ngụy tạo nhiều chứng cứ lịch sử để đưa nhà thờ chi họ Nguyễn Hữu làng Gia Miêu, xã Hà Long trở thành di tích cấp quốc gia, làm sai lệch nơi thờ tự, sai lệch thế thứ anh em của Tổ tiên.
Bài viết số 11 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA ( Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần)

Bài viết số 11 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA ( Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần)

 •   20/07/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 259
 •   Phản hồi: 0
Bài viết số 11 vềNGỤY TẠO CHỨNG CỨDỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA( Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần)PHẦN II: THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO và PHẢN BÁC CỦA CHÚNG TÔI.Ngày 06/5/2019, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa ra Văn bản số 1481/TB- SVHTTDL, Thông báo kết quả giải quyết tố cáo do các chi họ Nguyễn- Gia Miêu tố cáo.Trong văn bản dài 11 trang này, Sở VHTTDL Thanh Hóa đã quanh co, ngụy biện bao che cho việc Ngụy tạo chứng cứ của cấp dưới, không đưa ra đựơc bất kỳ tư liệu nào đủ sức thuyết phục để phản biện lại những cáo buộc trong Đơn của các chi họ Nguyễn - Gia Miêu.Vì văn bản dài tới 11 trang, nên chúng tôi chỉ đăng từng Nội dung kết luận, trong từng bài việc thanh tra xác minh của Sở VHTTDL Thanh Hóa kèm theo lời phản bác của chúng tôi.
Bài viết số 10 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ - ỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA - Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần

Bài viết số 10 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ - ỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA - Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần

 •   16/07/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0
Bài viết số 10 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuầnPHẦN II: THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO và PHẢN BÁC CỦA CHÚNG TÔI.Ngày 06/5/2019, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa ra Văn bản số 1481/TB- SVHTTDL, Thông báo kết quả giải quyết tố cáo. Trong văn bản dài 11 trang này, Sở VHTTDL Thanh Hóa đã quanh co, ngụy biện bao che cho việc Ngụy tạo chứng cứ của cấp dưới, không đưa ra đựơc bất kỳ tư liệu nào đủ sức thuyết phục để phản biện lại những cáo buộc trong Đơn của các chi họ Nguyễn- Gia Miêu.
Bài viết số 9 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ.   DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA.   Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần.

Bài viết số 9 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ. DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA. Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần.

 •   13/07/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
PHẦN II: THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO và PHẢN BÁC CỦA CHÚNG TÔI.Ngày 06/5/2019, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa ra Văn bản số 1481/TB- SVHTTDL, Thông báo kết quả giải quyết tố cáo. Trong văn bản dài 11 trang này, Sở VHTTDL Thanh Hóa đã quanh co, ngụy biện bao che cho việc Ngụy tạo chứng cứ của cấp dưới, không đưa ra đựơc bất kỳ tư liệu nào đủ sức thuyết phục để phản biện lại những cáo buộc trong Đơn của các chi họ Nguyễn- Gia Miêu.
Bài viết số 8 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần.

Bài viết số 8 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần.

 •   08/07/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 256
 •   Phản hồi: 0
PHẦN II: THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO VÀ PHẢN BÁC CỦA CHÚNG TÔI. Ngày 06/5/2019, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa ra Văn bản số 1481/TB- SVHTTDL, Thông báo kết quả giải quyết tố cáo.Trong văn bản dài 11 trang này, Sở VHTTDL Thanh Hóa đã quanh co, ngụy biện bao che cho việc Ngụy tạo chứng cứ của cấp dưới, không đưa ra đựơc bất kỳ tư liệu nào đủ sức thuyết phục để phản biện lại những cáo buộc trong Đơn của các chi họ Nguyễn - Gia Miêu.
Bài viết số 7 NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần

Bài viết số 7 NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần

 •   04/07/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0
PHẦN II: THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO VÀ PHẢN BÁC CỦA CHÚNG TÔI. Ngày 06/5/2019, Sở VHTTDL tỉnh Thanh Hóa ra Văn bản số 1481/TB- SVHTTDL, Thông báo kết quả giải quyết tố cáo.Trong văn bản dài 11 trang này, Sở VHTTDL Thanh Hóa đã quanh co, ngụy biện bao che cho việc Ngụy tạo chứng cứ của cấp dưới, không đưa ra đựơc bất kỳ tư liệu nào đủ sức thuyết phục để phản biện lại những cáo buộc trong Đơn của các chi họ Nguyễn - Gia Miêu.
Bài viết số 6 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần

Bài viết số 6 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần

 •   29/06/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
Khi UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai dự án tiêu tốn hàng chục tỷ đồng tiền thuế của dân và sử dụng nhiều nghìn mét vuông đất để xây dựng nhà thờ Nguyễn Hữu ở làng Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung thành một khu thờ tự to lớn mang ý nghĩa Nhà thờ họ Nguyễn Hữu là nơi sinh thành và nuôi dưỡng tất cả các chi họ Nguyễn- Gia Miêu, là nhà thờ phát tích của các Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn.
Bài viết số 5 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần

Bài viết số 5 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ DỰNG HỒ SƠ DI TÍCH QUỐC GIA Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 7 hàng tuần

 •   23/06/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0
Khi UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai dự án tiêu tốn hàng chục tỷ đồng tiền thuế của dân và sử dụng nhiều nghìn mét vuông đất để xây dựng nhà thờ Nguyễn Hữu ở làng Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung thành một khu thờ tự to lớn mang ý nghĩa Nhà thờ họ Nguyễn Hữu là nơi sinh thành và nuôi dưỡng tất cả các chi họ Nguyễn- Gia Miêu, là nhà thờ phát tích của các Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn.
Bài viết số 4 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ: dựng hồ sơ di tích quốc gia (Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần).

Bài viết số 4 về NGỤY TẠO CHỨNG CỨ: dựng hồ sơ di tích quốc gia (Bài viết nhiều kỳ đăng vào thứ 3 và thứ 6 hàng tuần).

 •   19/06/2020 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Khi UBND tỉnh Thanh Hóa triển khai dự án tiêu tốn hàng chục tỷ đồng tiền thuế của dân và sử dụng nhiều nghìn mét vuông đất để xây dựng nhà thờ Nguyễn Hữu ở làng Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung thành một khu thờ tự to lớn mang ý nghĩa Nhà thờ họ Nguyễn Hữu là nơi sinh thành và nuôi dưỡng tất cả các chi họ Nguyễn - Gia Miêu, là nhà thờ phát tích của các Chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn
BÀI 3: Nội dung thứ Ba: Tự lựa chọn nhân vật lịch sử đưa vào nhà thờ không đúng với việc thờ cúng trước khi lập hồ sơ di tích

BÀI 3: Nội dung thứ Ba: Tự lựa chọn nhân vật lịch sử đưa vào nhà thờ không đúng với việc thờ cúng trước khi lập hồ sơ di tích

 •   16/06/2020 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0
Bốn nhân vật lịch sử mà ông Tuấn tự đưa vào hồ sơ là Hoằng Quốc công Nguyễn Công Duẩn, Trinh Quốc công Nguyễn Đức Trung, Nghĩa Huân vương Nguyễn Văn Lang và Hưng Quốc công Nguyễn Kim. Trước khi lập hồ sơ di tích, bốn nhân vật lịch sử này vốn không được thờ phụng tại nhà thờ này, mà được thờ ở nhiều nơi khác. Việc dựng bốn nhân vật lịch sử này vào trong hồ sơ là Ngụy tạo chứng cứ pháp lý nhằm tăng sức nặng để được công nhận di tích, đây là xuyên tạc lịch sử!
BÀI 2 Nội dung ngụy tạo thứ Hai: NGỤY TẠO NIÊN ĐẠI CỦA DI TÍCH.

BÀI 2 Nội dung ngụy tạo thứ Hai: NGỤY TẠO NIÊN ĐẠI CỦA DI TÍCH.

 •   12/06/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
Trong Lý lịch di tích, ông Tuấn viết: "Nhà thờ đã tồn tại trên nhiều thế kỷ". Nhưng thực tế, Thượng lương của nhà thờ này đã được Viện Sử dịch và xác nhận: " Xây dựng mới vào năm Thành Thái thứ 10 (1898), trên Thượng lương còn ghi "Đặt Thượng lương năm Quý Tị (1893).Nghĩa là nhà thờ mới được xây dựng mới vào thời Nguyễn và mới tròn 1 thế kỉ. ĐÂY LÀ NGỤY TẠO NIÊN ĐẠI LỊCH SỬ. Chính chứng cứ Viện Sử đưa ra đã bóc trần việc ngụy tạo niên đại lịch sử của ông Tuấn.Vậy tại sao một nhà thờ thờ Tổ tiên của họ Nguyễn - Gia Miêu và các nhân vật lịch sử đã có hàng 5, 6 trăm năm trước mà nhà thờ lại mới chỉ được xây dựng mới có 100 năm? Đây là điều hết sức vô lý, không thể chấp nhận được.Và rõ ràng, các bậc Tiên tổ của họ Nguyễn - Gia miêu đã được thờ tự ở nơi khác chứ không phải tại nhà thờ này.(Đón đọc kỳ sau: Lựa chọn nhân vật lịch sử đưa vào nhà thờ không đúng với việc thờ cúng tại đây trước khi lập hồ sơ di tích
BÀI 1: ĐƠN KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO

BÀI 1: ĐƠN KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO

 •   05/06/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 285
 •   Phản hồi: 0
BÀI 1. Phần thứ Nhất. ĐƠN KHIẾU NẠI VÀ TỐ CÁO Về việc ngụy tạo chứng cứ lịch sử trong việc xây dựng Hố sơ khoa học Di tích lịch sử văn hóa nhà thờ họ Nguyễn Hữu thôn Gia Miêu, xã Hà Long, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây